Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Cái bang Vl2

01 - Tăng Cho CBB
- Cái bang bổng : 3 cách : Max thân pháp -> linh hoạt : chính xác, né, đánh nhanh
Max linh hoạt -> thân pháp : dam cao, né
song song


02- Tăng điểm Tiềm năng cho Cái Bang Quyền

2 cách : Max sức mạnh -> gân cốt : dam cao, chính xác
Sức mạnh khoảng 2 lần gân cốt : ổn định về máu và dam
.

Sponsored Links