Showing posts with label Tu-Dien. Show all posts
Showing posts with label Tu-Dien. Show all posts

Download Lingoes Bộ Từ Điển Miễn Phí - Hỗ Trợ Hơn 80 Ngôn Ngữ.

Lingoes là ứng dụng từ điển hỗ trợ dịch  thuật đã ngôn ngữ miễn phí. Lingoes được các bạn sinh viên hoặc du học sinh sử dụng rất nhiều bởi sự đơn giản , nhưng lại đạt hiệu quả rất cao , với kho từ điển khổng lồ đặc  biệt là từ điện anh việt - việt anh. nên Lingoes mau chóng trở lên lớn mạnh trước các người anh em như Lạc Việt Mtd9  Eva  hay Oxford Dictionary.
Download Lingoes Bộ Từ Điển Anh Việt Miễn Phí